Vedtægter

Vedtægter for filmklubben ”Nord for Paradis”

 

§ 1: Foreningens navn er ”Nord for Paradis” og har hjemsted i Ulbjerg.

 § 2: Klubbens formål er at udbrede kendskabet til kvalitetsfilm fra ind- og udland ved forevisning af spillefilm evt. ledsaget af foredrag, diskussion og lign. Skabe et forum for filmkultur.

 § 3: Som medlem optages enhver, der kan tilslutte sig klubbens formål.

 § 4: Adgang til klubbens arrangementer er betinget af forevisning af medlemskort, som er personligt.

 § 5: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 § 6: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år umiddelbart efter sæsonens slutning, senest i april.

 § 7: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom.

 § 8: Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt og/eller pr. e-mail med 14 dages varsel. Dagsordenen har følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Forslag til kontingent
 • Forslag til budget
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleant
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Forslag til dagsordenen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 § 9: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget er dog afstemning om klubbens opløsning (se § 14).

 § 10: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer. Der konstituere sig som følgende; formand, næstformand, kasserer, informator, brygger, postmand, der vælges for en periode på to år med formand, brygger og postmand på valg i lige år og næstformand, kasserer og informator i ulige år. Der vælges en suppleant og en revisor.

 § 11: Alle valg foregår ved almindelig afstemning. Såfremt der på generalforsamlingen fremsættes krav om skriftlig afstemning foretages dette.

 § 12: Bestyrelsen er kollektivt ansvarlig, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være til stede for at være beslutningsdygtig. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 § 13: Regnskabsåret er fra juli til juni.

 § 14: Opløsning af klubben finder sted på to hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsning kan kun finde sted, når mindst tre fjerdedele af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, at forslaget om opløsning skal behandles. Den generalforsamling, på hvilken opløsning finder sted, afgør, hvad der skal ske med klubbens midler.

Ekstraordinær generalforsamling 2017


Reminder vedr. ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2017

Email udsendt 11. september 2017:

Kære medlem i Filmklubben Nord for Paradis.
Husk at filmklubben afholder ekstraordinær generalforsamling efterfulgt af bestyrelsens legendariske julefrokost. Det hele sker fredag den 27. oktober kl. 18.00
Så husk at sætte kryds i kalenderen. Vi glæder os til julefrokosten!
Vi udsender en officiel indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, når tiden nærmer sig. Desuden modtager I også en officiel invitation til julefrokosten ved samme lejlighed.
Hvis I allerede nu ved, at I kommer til generalforsamling og julefrokost, så giv mig gerne besked her på denne email. Det gør planlægningen nemmere for bestyrelsen.
Vel mødt!
 
På foreningens vegne
Thomas Juul Pedersen
Kasserer
 
PS Jeg har for god ordens skyld vedhæftet det tidligere udsendte referat fra bestyrelsesmødet i foråret. Situationen er den samme som i foråret. Foreningen har stadig ingen formand, hvorfor bestyrelsen fastholder at opløse filmklubben, jf. §14 i vedtægterne. (Referat hentes herunder/webmaster)

Af referatet fra bestyrelsesmødet fremgår at det ikke lykkedes at konstituere filmklubbens bestyrelse, - og at det derfor blev besluttet at afvikle filmklubben.